hållbarhet & digitalisering

ecoDigital
ready

NorDan AB har en tydlig formulerad strategi för hållbarhet och digitalisering, med namnet ecoDigital ready. Företaget har de senaste åren investerat och arbetat aktivt med att bli ledande inom byggbranschen på dessa två viktiga områden och arbetet utvecklas ständigt.

Företaget har definierat tre tydliga fokusområden för hållbarhetsarbetet; lokala värden, fokus på människan och resurseffektivisering. Dessa är även kopplade till FN:s Globala mål för hållbar utveckling och NorDan AB är hållbarhetspartner till Rädda Barnen i Sverige.

Lokala värden

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt som är positivt för människa och arbetsmiljö. Vår tillverkning av produkter bidrar därmed till arbetstillfällen och ekonomisk utveckling och välstånd över tid.

Vi är medvetna om vår roll som en viktig arbetsgivare i de mindre samhällena. Vår verksamhet tar därför ett stort socialt ansvar genom att tillverka motståndskraftiga och hållbara produkter med minimal resursanvändning.

Fokus på människan

Vi värnar om varje enskild medarbetares välbefinnande och arbetar ständigt med förbättringar i arbetsmiljön. Vi är därmed en säker, hälsosam och trivsam arbetsplats med låg sjukfrånvaro och få allvarliga arbetsolyckor.

Vårt jämställdhetsarbete utgår ifrån att alla kvinnor och män behandlas lika, oavsett identitet, tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Alla erbjuds samma möjlighet så att deras personliga resurser kommer till sin rätt.

Resurseffektivisering

En hållbar infrastruktur genererar positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt. Vi anpassar vår verksamhet med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser för att underlätta en hållbar utveckling.

Vi strävar efter att erbjuda resurseffektiva och energibesparande produkter som tillverkas på ett hållbart sätt, samt skapa en säker cirkulär ekonomi där material kan återanvändas och/eller återvinnas utan att äventyra miljön eller människors hälsa.

Praktiska exempel på resultat av NorDan:s aktiva arbete
med hållbarhet, både av intern och extern karaktär:


Internt

Ett brett utbud av produkter i passiv-utförande som genom lågt U-värde ger en betydande energieffektivisering i byggnader. Redan i 1992 vann NorDan en NUTEK tävling i Sverige kring energieffektiva fönster.

Använder grön-el med 100% förnybar vattenenergi för hela företagets el-förbrukning

Högt fokus på jämställdhet inom företaget

Ligger i framkant på dokumentation och deklaration av produkter ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv

Jobbar med innovationer inom hållbarhet, exempelvis 3D-printing i biokomposit. Företaget har flera innovation på gång.

Aktivt arbete kring substitution för kemikalier, inom ramarna av REACH

NorDan är en betydande arbetsgivare på de orter vi har fabriker, och vi är måna om vårt ansvar i lokalsamhället

Externt

NorDan AB är Hållbarhetspartner till Rädda Barnen, och deltar i projektet Barn i Sverige

Deltar aktivt i forum för miljödeklarering av produkter inom byggbranschen

Utmärkelsen: "Årets Leanbyggare 2019" för arbete med Lean och reduktion av slöseri i verksamheten

Utmärkelsen: "International Quality Innovation" Award för 3D printade fönster i modernt hållbart material

Utmärkelsen: "Most sustainable product 2020 on BIMobject"

Huvudsponsor till HK Malmö Dam

Hållbarhetspartner
till Rädda Barnen

NorDan AB inleder samarbete med Rädda Barnen! Vi är stolta över att stötta Rädda Barnens insatser för barn i Sverige. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i, men tyvärr inte för alla. Det finns barn i Sverige som lever i socioekonomisk utsatthet, som utsätts för våld och social oro eller som lever i hemlöshet. Rädda Barnens arbete för dessa barn svarar upp mot flera av målen i Agenda 2030, och är därmed en viktig del för vårt hållbarhetsarbete och för en bättre värld för alla.
Tack vare ert stöd kan vi fortsätta vårt arbete för barn som behöver det som mest, till exempel barn som flytt till Sverige eller som lever i socioekonomisk utsatta områden. Med er hjälp kan vi se till att nyanlända barn får ett tryggt och meningsfullt mottagande och att de får möjlighet att påverka sin situation och göra sina röster hörda i samhället."

– Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen Sverige

Som hållbarhetspartner till Rädda Barnen stöttar NorDan med dessa mål