Miljo hallbart

Hållbarhet & digitalisering
ecoDigital ready

NorDan AB har en tydlig formulerad strategi för hållbarhet och digitalisering, med namnet ecoDigital ready.

Företaget har de senaste åren investerat och arbetat aktivt med att bli ledande inom byggbranschen på dessa två viktiga områden och arbetet utvecklas ständigt.

Företaget har definierat fyra tydliga fokusområden för hållbarhetsarbetet; lokala värden, fokus på människan, resurseffektivisering samt genomförande och partnerskap. Dessa är även kopplade till FN:s Globala mål för hållbar utveckling och NorDan AB är företagspartner till Rädda Barnen i Sverige.

Lokala värden

1

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt som är positivt för människa och arbetsmiljö. Vår tillverkning av produkter bidrar därmed till arbetstillfällen och ekonomisk utveckling och välstånd över tid.

2

Vi är medvetna om vår roll som en viktig arbetsgivare i de mindre samhällena. Vår verksamhet tar därför ett stort socialt ansvar genom att tillverka motståndskraftiga och hållbara produkter med minimal resursanvändning.

Fokus på människan

3

Vi värnar om varje enskild medarbetares välbefinnande och arbetar ständigt med förbättringar i arbetsmiljön. Vi är därmed en säker, hälsosam och trivsam arbetsplats med låg sjukfrånvaro och få allvarliga arbetsolyckor.

4

Vårt jämställdhetsarbete utgår ifrån att alla kvinnor och män behandlas lika, oavsett identitet, tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Alla erbjuds samma möjlighet så att deras personliga resurser kommer till sin rätt.

Resurseffektivisering

5

En hållbar infrastruktur genererar positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt. Vi anpassar vår verksamhet med effektivare
resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser för att underlätta en hållbar utveckling.

6

Vi strävar efter att erbjuda resurseffektiva och energibesparande produkter som tillverkas på ett hållbart sätt, samt skapa en säker cirkulär ekonomi där material kan återanvändas och/eller återvinnas utan att äventyra miljön eller människors hälsa.

Genomförande och partnerskap

17

För att lyckas i arbetet med hållbarhetsmålen och göra en skillnad inom byggbranschen, så har NorDan AB fullt fokus på genomförande av konkreta förbättringar och innovationer. Vi jobbar i aktiva partnerskap med våra leverantörer och kunder samt forskning och industrinätverk för att lyckas. Vi använder Mål 17 både som målsättning för och metod i hållbarhetsarbetet i NorDan AB.

Praktiska exempel på resultat av NorDan:s aktiva arbete med hållbarhet, både av intern och extern karaktär:

Internt

 • Ett brett utbud av produkter i passiv-utförande som genom lågt U-värde ger en betydande energieffektivisering i byggnader. Redan i 1992 vann NorDan en NUTEK tävling i Sverige kring energieffektiva fönster.
 • Använder grön-el med 100% förnybar vattenenergi för hela företagets el-förbrukning.
 • Högt fokus på jämställdhet inom företaget.
 • Ligger i framkant på dokumentation och deklaration av produkter ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv.
 • Jobbar med innovationer inom hållbarhet, exempelvis 3D-printing i biokomposit. Företaget har flera innovation på gång.
 • Aktivt arbete kring substitution för kemikalier, inom ramarna av REACH.
 • NorDan är en betydande arbetsgivare på de orter vi har fabriker, och vi är måna om vårt ansvar i lokalsamhället.
 • Samarbete med skolor och näringsliv.
 • Solcellsanläggningar på alla tre fabriker, som producerar 8-10% av elförbrukningen i högsäsong.

Externt

 • NorDan AB är Företagspartner till Rädda Barnen, och deltar i projektet Barn i Sverige.
 • Deltar aktivt i forum för miljödeklarering av produkter inom byggbranschen.
 • Utmärkelsen: "Årets Leanbyggare 2019" för arbete med Lean och reduktion av slöseri i verksamheten.
 • Utmärkelsen: "International Quality Innovation" Award för 3D printade fönster i modernt hållbart material.
 • Utmärkelsen: "Most sustainable product 2020 on BIMobject".
 • NorDan har bidragit med en gåva till Kvinno- & Tjejjouren ADA.
 • NorDan har bidragit med en gåva till Stadsmissionen i Göteborg.
 • Deltagare i Plantmore-familjen
 • Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling, 2021 (SIQ)
 • Mottagare av ”TMF Nova 2022 – Digitalisering” priset för en tydlig strategi för hållbarhet och digitalisering
G1
G2
G3
G4

NorDan är en del av Plantmore-familjen

NorDan är sedan i mars 2022 en del av Plantmore-familjen. Plantmore är ett initiativ som möjliggör för människor och företag att stödja mark-, skogs- och jordbruksägare i sitt viktiga arbete för biologisk bredd och klimatpositiv utveckling. De planterar buskar, grödor och träd på nedlagda åkrar och skogsmarker där andra avverkat hårt utan att återplantera. Företaget pratar inte om klimatkompensation eller uppmanar till att klimatkompensera utan hjälper företag med klimatinvesteringar. De menar att planteringar aldrig får vara ”ett sätt att köpa sig fri”, utan kan vara ett fantastiskt komplement till att sänka sin påverkan i sin faktiska verksamhet.

Plantmore logo

Företagspartner
till Rädda Barnen

NorDan AB inleder samarbete med Rädda Barnen! Vi är stolta över att stötta Rädda Barnens insatser för barn i Sverige. Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i, men tyvärr inte för alla. Det finns barn i Sverige som lever i socioekonomisk utsatthet, som utsätts för våld och social oro eller som lever i hemlöshet. Rädda Barnens arbete för dessa barn svarar upp mot flera av målen i Agenda 2030, och är därmed en viktig del för vårt hållbarhetsarbete och för en bättre värld för alla.

Tack vare ert stöd kan vi fortsätta vårt arbete för barn som behöver det som mest, till exempel barn som flytt till Sverige eller som lever i socioekonomisk utsatta områden. Med er hjälp kan vi se till att nyanlända barn får ett tryggt och meningsfullt mottagande och att de får möjlighet att påverka sin situation och göra sina röster hörda i samhället."

Rb neg