Hållbarhet i NorDan Gruppen

Publicerat den 10/8/2021

#ecoDigital ready
Hallbarhet Nor Dan

Hållbarhet är en integrerad del av NorDan Gruppen. Från värdeplattformen ”Perfekt Samspel” går hållbarhet som en röd tråd genom de produkter vi tillverkar, vårt sätt att arbeta och vårt ansvarstagande.

Miljöhänsyn har under flera decennier varit en naturlig del av NorDan Gruppens verksamhet, men hållbarhet handlar om mycket mer än miljön och klimatet.

Genom vår koncernstrategi ”ecoDigital ready” förenar vi det förändringsarbete som är knutet till miljö och digitalisering med en hållbar utveckling. Förutom de viktiga hållbarhetsinsatser som görs inom varje enskilt bolag i NorDan Gruppen, har vi inom koncernen definierat vissa utvalda områden vi särskilt vill satsa på. De har valts ut med utgångspunkt från våra gemensamma värden och går i linje med FN:s globala hållbarhetsmål.

LOKALA VÄRDEN

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt, vilket är positivt för såväl människor som våra arbetsmiljöer. Vår produktion bidrar på så sätt till arbetsplatser och ekonomisk utveckling och välstånd i ett längre perspektiv.

Vi är medvetna om vår roll som en viktig arbetsgivare i det lokala samhället. Genom att producera bra och hållbara produkter med ett minimalt resursutnyttjande tar vi ett stort socialt ansvar.

FOKUS PÅ MÄNNISKAN

Vi värnar om varje enskild medarbetares väl och ve och arbetar kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön. Vi är en säker, hälsobefrämjande och trivsam arbetsplats med låg sjukfrånvaro och få allvarliga olyckstillbud. I vårt jämställdhetsarbete utgår vi från att alla kvinnor och män ska behandlas lika oavsett identitet, tillhörighet, religion, funktionsförmåga eller ålder. Alla erbjuds samma möjligheter så att var och ens personliga resurser kan komma till sin rätt.

RESURSEFFEKTIVISERING

En hållbar infrastruktur genererar positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt. För att främja en hållbar utveckling anpassar vi verksamheten så att vi får en mer effektiv resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.

Vår ambition är att erbjuda resurseffektiva och energisnåla produkter som tillverkas på ett hållbart sätt och som skapar en säker, cirkulär ekonomi där material kan återanvändas och/eller återvinnas utan att skada miljön eller människors hälsa.