Tänk nytt med ecoDigital Ready

Publicerat den 2/12/2021

#ecoDigital ready
Crops

Ett modernt företag måste vara både digitalt och miljömedvetet. På NorDan vill vi tillföra mer till branschen och världen som helhet genom att tänka kreativt och förnya oss. Genom ecoDigital Ready har NorDan samlat samtliga hållbarhets- och digitaliseringsaktiviteter för att ligga i framkant inom byggbranschen inför ett paradigmskifte.

Den globala byggbranschen är under snabb utveckling. Ökande krav på miljömedvetna produkter, processer och policyer löses bäst i kombination med de möjligheter som erbjuds genom strategisk digitalisering. I NorDan-gruppen samlas detta åtagande i programmet ecoDigital Ready. Många aktiviteter, produkter, tjänster, tillverkning och processer implementeras för att inte bara uppfylla kraven från kunder och partners, utan också för att ligga i framkant och leda vägen i en ofta traditionsbunden industri.

ecoDigital Ready - en digitaliserad och hållbar framtid

Framför allt tar vårt initiativ ecoDigital Ready avstamp i mantrat ”tänk nytt”. Med ecoDigital Ready tar NorDan ett stort steg till att koppla ihop möjligheterna med digitalisering med kraven på miljödeklarationer. Bland alla de stora utvecklingstrenderna som påverkar byggbranschen idag, är det få som kommer vara lika viktiga som digitalisering. Många kan ha hört talas om uttryck som exempelvis ”big data” och det som för bara några år sedan var ett koncept är nu på gång att förändra stora delar av branschen. Digitalisering är inte ett nytt koncept för NorDan. Tvärtom har flera viktiga områden kontinuerligt digitaliserats i många år och företaget har investerat och arbetat aktivt med att bli ledande inom byggbranschen. Genom att samla in digitaliseringen av NorDan under ecoDigital Ready-paraplyet och kombinera det med miljötillvägagångssättet kommer resultaten att få en större påverkan. Kunder, produkter, leverantörer och samhället i allmänhet kommer att vinna på aktiviteterna i ecoDigital Ready genom att en mer miljömedveten framtid.
Parallellt med digitalisering ökar kraven på spårbarhet och miljöhänsyn för alla produkter som ingår i ett färdigt projekt. Digitaliseringen underlättar och hjälper till med att se att en produkt håller vad den lovar genom hela projekteringsprocessen. ecoDigital Ready är många saker, men kanske viktigast är strategin det bevis på att NorDan gör mer än att bara prata om digitalisering och miljö. Vi sätter standarden för oss själva och väljer produkter som är ecoDigital Ready, produkter av marknadsledande kvalitet.

NorDans hållbarhetsarbete

Företaget har definierat tre tydliga fokusområden för hållbarhetsarbetet; lokala värden, fokus på människan och resurseffektivisering. Dessa är även kopplade till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Lokala värden

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt som är positivt för människa och arbetsmiljö. Vår tillverkning av produkter bidrar därmed till arbetstillfällen och ekonomisk utveckling och välstånd över tid.
Vi är medvetna om vår roll som en viktig arbetsgivare i de mindre samhällena. Vår verksamhet tar därför ett stort socialt ansvar genom att tillverka motståndskraftiga och hållbara produkter med minimal resursanvändning.

Fokus på människan


Vi värnar om varje enskild medarbetares välbefinnande och arbetar ständigt med förbättringar i arbetsmiljön. Vi är därmed en säker, hälsosam och trivsam arbetsplats med låg sjukfrånvaro och få allvarliga arbetsolyckor.

Vårt jämställdhetsarbete utgår ifrån att alla kvinnor och män behandlas lika, oavsett identitet, tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder. Alla erbjuds samma möjlighet så att deras personliga resurser kommer till sin rätt.

Resurseffektivisering

En hållbar infrastruktur genererar positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt. Vi anpassar vår verksamhet med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser för att underlätta en hållbar utveckling.

Vi strävar efter att erbjuda resurseffektiva och energibesparande produkter som tillverkas på ett hållbart sätt, samt skapa en säker cirkulär ekonomi där material kan återanvändas och/eller återvinnas utan att äventyra miljön eller människors hälsa.

Praktiska exempel på resultat av NorDan:s aktiva arbete med hållbarhet, både av intern och extern karaktär:

Internt

 • Ett brett utbud av produkter i passiv-utförande som genom lågt U-värde ger en betydande energieffektivisering i byggnader. Redan i 1992 vann NorDan en NUTEK tävling i Sverige kring energieffektiva fönster.
 • Använder grön-el med 100% förnybar vattenenergi för hela företagets el-förbrukning
 • Högt fokus på jämställdhet inom företaget
 • Ligger i framkant på dokumentation och deklaration av produkter ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv
 • Jobbar med innovationer inom hållbarhet, exempelvis 3D-printing i biokomposit. Företaget har flera innovation på gång
 • Aktivt arbete kring substitution för kemikalier, inom ramarna av REACH
 • NorDan är en betydande arbetsgivare på de orter vi har fabriker, och vi är måna om vårt ansvar i lokalsamhället
 • NorDan har installerat solceller på sina tre fabriker i Sverige


Externt

 • NorDan AB är Hållbarhetspartner till Rädda Barnen, och deltar i projektet Barn i Sverige
 • Deltar aktivt i forum för miljödeklarering av produkter inom byggbranschen
 • Utmärkelsen: "Årets Leanbyggare 2019" för arbete med Lean och reduktion av slöseri i verksamheten
 • Utmärkelsen: "International Quality Innovation" Award för 3D printade fönster i modernt hållbart material
 • Utmärkelsen: "Most sustainable product 2020 on BIMobject"
 • Huvudsponsor till HK Malmö Dam
 • NorDan tilldelades "Quality Sustainability Award 2020" för 3D-printade fönster i modernt biomaterial