Brandklassade fönster

Vi kan erbjuda produkter med brandklass EI30 och EI60. I vissa specifika fall kan det finnas krav på att produkten du sätter i fasaden skall vara brandklassad. Vi erbjuder brandklassade fönster och fönsterdörrar i serierna NTech, Tanum, Kvillsfors och HelAlu. Under "Specifikationer" och "Funktioner" kan ni utläsa produktens möjlighet till brandklassning.

Brandklass för villa och småhus

Det finns olika brandklasser för brandskydd mellan två byggnader. Vanligast är EI30 och EI60. EI30 är den klass som skall uppfyllas för garage och småhus med max 3 plan. EI står för täthet och isolering, 30 står för antal minuter byggnadsdelen skall stå emot brand. (Krav på bärighet betecknas REI, gäller endast för våningen under en bostad.)

Skydd mot brandspridning

Ju närmare de två byggnaderna står varandra desto högre blir kraven för brandskydd. I tabellen nedan beskrivs de olika reglerna för avståndet mellan byggnader med max 2 våningar och krav på skydd på en av väggarna.

Avstånd mellan byggnaderKrav
0-2 meterEI 30 i vägg och dörrar. Oklassade fönster: inga.
2-5 meterEI 30 i vägg och dörrar. Oklassade fönster: max 1 m².
5-7 meterEI 30 i vägg. Dörrar: utan brandteknisk klass. Oklassade fönster: max 4 m²
7-8 meterEI 30 i vägg. Oklassade fönster: obegränsat. Dörrar: utan brandteknisk klass.
8 meter eller merInget krav på brandklassning

Avståndet räknas vinkelrätt ut från vägg och 45° ut från hörn.

Brandskydd
E, EW, EI

I brandklassade konstruktioner där glas ingår krävs att glas och konstruktion är godkända i brandklass E, EW eller EI enligt Boverkets byggregler (BBR).

Vid val av brandskyddsglas bör man tänka på var i byggnaden glaset sitter, vad det skall skydda och konsekvenserna om glaset spricker.

Brandskydd e klass

E-klass

Skydd mot gaser, rök och flammor

Brandskydd ew klass

EW-klass

Innebär att den uppmätta värmestrålningen 1 m framför icke exponerad glasyta ligger under 15 kW/m²

Brandskydd el klass

EI-klass

Ger skydd mot gaser, rök och flammor samt skydd mot den brandspridande värmestrålningen

Relaterade produkter: